Política de privacitat en les xarxes socials oficials d’PIANOSERVEI

 

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de PIANOSERVEI a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el Reial Decret 1720 /2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD ) PIANOSERVEI desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial d’PIANOSERVEI en la mateixa. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial d’PIANOSERVEI suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

 

2 . Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial d’PIANOSERVEI en la mateixa. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, PIANOSERVEI adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial d’PIANOSERVEI. PIANOSERVEI quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que PIANOSERVEI, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de PIANOSERVEI en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments de què és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

 

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a PIANOSERVEI a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat d’PIANOSERVEI amb la finalitat d'oferir informació de PIANOSERVEI, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb PIANOSERVEI i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per PIANOSERVEI per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial d’PIANOSERVEI en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d' utilitzar ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial d’PIANOSERVEI l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de què tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial d’PIANOSERVEI dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

PIANOSERVEI tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualsevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

 

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals PIANOSERVEI tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’PIANOSERVEI a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial d’PIANOSERVEI en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

PIANOSERVEI únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 

6 . Altres tercers prestadors de serveis

PIANOSERVEI adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços PIANOSERVEI remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

 

7 . Qualitat de les dades

PIANOSERVEI adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial d’PIANOSERVEI en la mateixa.

 

8 . Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

PIANOSERVEI informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a PIANOSERVEI, o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a PIANOSERVEI la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial d’PIANOSERVEI en la xarxa social, per tal d'identificar inequívocament.

 

9 . Altra informació d'interès

PIANOSERVEI podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

 

L'usuari pot contactar amb PIANOSERVEI mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

 

PIANOSERVEI

Email: info@pianoservei.com

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.